1. Definities

1.1.          “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met DATANEXT B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2.          “DATANEXT”: DATANEXT B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die optreedt als Opdrachtnemer.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door DATANEXT aangeboden diensten.

2.2.          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan DATANEXT derden inschakelt.

2.3.          De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.          DATANEXT heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd online beschikbaar via één van de aan DATANEXT gelieerde websites.

2.5.          Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft DATANEXT het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

2.6.          DATANEXT draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van DATANEXT of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

 1. Aanbieding

3.1.          Alle aanbiedingen van DATANEXT zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door DATANEXT schriftelijk anders is vermeld.

3.2.          Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. DATANEXT is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 1 maand plaatsvindt, heeft DATANEXT het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juni) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

3.3.          De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van DATANEXT ter zake van het onderwerp van de overeenkomst (en) en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

 

 

 1. Uitvoering

4.1.          DATANEXT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. DATANEXT kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2.          De Opdrachtgever verleent aan DATANEXT voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen. De Opdrachtgever stelt DATANEXT op de hoogte van alle vergelijkbare, andere, met de opdracht gerelateerde activiteiten en inspanningen.

4.3.          DATANEXT heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4.          De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het te allen tijde beschikbaar zijn van de website waarop de dienstverlening van DATANEXT van toepassing is.

 

 1. Overeenkomsten met derden

5.1.          DATANEXT zal bij de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk opdrachten bij derden plaatsen.

5.2.          DATANEXT zal de betreffende overeenkomsten uitsluitend aangaan namens en voor rekening van de Opdrachtgever die DATANEXT daartoe volmacht heeft verleend.

5.3.          De Opdrachtgever erkent dat op de opdracht dan wel contract, de algemene leveringsvoorwaarden van de betreffende exploitant van toepassing kunnen zijn en dat de exploitant en/of DATANEXT die algemene leveringsvoorwaarden jegens de Opdrachtgever, kan doen gelden. Indien van toepassing zal DATANEXT op verzoek aan de Opdrachtgever voor het geven van de opdracht een kopie van die algemene leveringsvoorwaarden doen toekomen.

5.4.          DATANEXT kan voordelen genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, zoals bijvoorbeeld door de media-exploitant aan DATANEXT verleende volumebonussen met betrekking tot de van alle cliënten van DATANEXT gegenereerde omzet bij de mediaexploitant, en/of andere financiële voordelen. Deze voordelen komen volledig ten gunste van DATANEXT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in aanbieding, offerte of contract.

 

 1. Extra werkzaamheden

6.1.          DATANEXT heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 

 1. Wijzigingen

7.1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2.          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DATANEXT zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen of aanvullingen onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke overeenkomst, kunnen bij annulering door Opdrachtgever kosten in rekening gebracht worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

7.4.          Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is DATANEXT gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5.          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DATANEXT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.6.          In afwijking van lid 3 zal DATANEXT geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

 1. Meetsysteem

8.1.          Voor alle diensten van DATANEXT worden verschillende meetsystemen gebruikt, zowel eigen als van derden, om vertoningen, bezoeken, transacties, klanten en overige (campagne) resultaten te meten.

8.2.          De Opdrachtgever levert volledige medewerking aan de technische implementatie van de benodigde tracking technologie op de website van Opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een correcte implementatie en functioneren aan de zijde van de Opdrachtgever.

8.3.          Er ontstaan altijd meetverschillen bij het gebruik van meerdere meetsystemen. Een meetverschil tussen de door DATANEXT gehanteerde systemen en de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde meetsystemen zijn geen aanleiding voor aanpassingen aan het door DATANEXT gehanteerde systeem of systemen en/of de registratie van resultaten.

8.4.          Kosten van door DATANEXT ingezette systemen worden berekend op basis van alle geregistreerde views en clicks, en zullen maandelijks worden doorbelast aan opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen in de offerte of overeenkomst. De registratie van campagne resultaten in deze systemen is leidend voor facturatie.

8.5.          Indien er problemen ontstaan met de functionering van de tracking en/of het functioneren of performance van de website en/of er niet of niet volledig gemeten wordt, dan is DATANEXT gerechtigd om gemiste omzet op basis van nacalculatie te factureren.

8.6.          Set-up en licentiekosten worden berekend per individueel implementatie traject zijnde één platform implementatie op één sub domein van leadq.nl of datanext.nl of  één orderproces en één landingspagina binnen één domein aan de zijde van de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen in de offerte of overeenkomst.
 

 

 1. Toegang

9.1.          DATANEXT krijgt, op verzoek, volledig toegang tot alle aangesloten affiliate netwerken en andere media die ingezet worden door Opdrachtgever.

9.2.          Opdrachtgever biedt inzicht in totale website statistieken middels het gebruikte website analyse programma.

9.3.          Opdrachtgever geeft inzicht in de totale online verkoopresultaten van de desbetreffende webshop.

9.4.          Opdrachtgever geeft volledig inzicht in de verdienmodellen van Opdrachtgever alsmede de omzet en kosten gegevens daar waar nodig ten behoeve van de verstrekte opdracht op aanwijzing van DATANEXT.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

10.1.        Opdrachtgever levert volledige medewerking aan het verbeteren van de performance en conversiepercentage van de eigen website.

10.2.        De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DATANEXT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en/of op aangeven van DATANEXT aan DATANEXT worden verstrekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend alle relevante (IT) ontwikkelingen, bedrijfsstrategie en marktcommunicatie die van invloed zouden kunnen zijn op de performance van de campagnes, ingezette media, platform ontwikkeling en de door DATANEXT uitgevoerde werkzaamheden.

10.3.        Bij niet nakoming door Opdrachtgever van een der bepalingen gesteld in de overeenkomst, offerte en/of een der bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden, zal DATANEXT aanvullende kosten in rekening brengen waarvan de hoogte minimaal de waarde van de gesloten overeenkomst of offerte vermeerderd met de gederfde inkomsten.

 

 1. Geheimhouding

11.1.        Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn altijd vertrouwelijk van aard.

11.2.        DATANEXT behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

11.3.        De (persoons-)gegevens die via de sites van DATANEXT of van de Opdrachtgever aan DATANEXT worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

 1. Intellectuele eigendom

12.1.        Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DATANEXT verleende diensten, berusten bij DATANEXT. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2.        Alle door DATANEXT verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van DATANEXT openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

12.3.        DATANEXT behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4.        De Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicaties van de aan haar door de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.5.        De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het advertentie materiaal, waaronder begrepen de presentatie, de inhoud en de kwaliteit daarvan, dat zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan DATANEXT levert, alsmede voor het tijdig aanleveren van dat advertentiemateriaal.

12.6.        De Opdrachtgever garandeert dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal voldoet aan iedere toepasselijke wettelijke bepaling.

 

 1. Contractduur en opzegging

13.1.        De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2.        Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar.

13.3.        Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

13.4.        DATANEXT heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

 1. a) De Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
 2. b) De Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, hetgeen de Opdrachtgever niet ontslaat van haar met DATANEXT overeengekomen verplichtingen.

 

 1. Honorarium

14.1.        Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2.        Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en/of de gebruikte licenties. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de DATANEXT, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, dan wel conform de huidige tarieven en licentie vergoeding van DATANEXT.

 

 1. Betalingstermijn

15.1.        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DATANEXT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2.        In het geval er een voorschot overeengekomen is met de Opdrachtgever voor bijvoorbeeld de inzet van online media of maatwerk ontwikkeling, zal DATANEXT pas aanvangen met bestedingen in deze online media nadat het voorschot bedrag is ontvangen.

15.3.        Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen worden per direct alle gebruikersaccounts en/of uitstaande en lopende media bestedingen stop gezet, teruggehaald en/of geannuleerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

15.4.        Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen, of de overeengekomen betalingstermijn na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

15.5.        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van DATANEXT en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens DATANEXT onmiddellijk opeisbaar zijn. In overeenstemming met artikel 3:290 BW komt DATANEXT een retentierecht toe ten opzichte van Opdrachtgever (of curator) van de door DATANEXT bewerkte resultaten van werkzaamheden welke Opdrachtgever zouden toekomen, totdat alle openstaande facturen betaald zijn.

15.6.        Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.7.        Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte, alsmede hetgeen omschreven in artikel 10 lid 3 van de algemene voorwaarden DATANEXT, voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid

16.1.        DATANEXT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

 1. a) fouten in door DATANEXT verstrekte adviezen, materialen en/of bestanden;
 2. b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages;
 3. c) aan de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de Opdrachtgever;
 4. d) inhoud van advertenties of publicaties van anderen;
 5. e) het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door DATANEXT verstrekte adviezen;
 6. f) het ongeoorloofd zijn van de door DATANEXT aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door DATANEXT worden verleend;
 7. g) storingen in de elektronische dienstverleningen van DATANEXT en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

16.2.        DATANEXT is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die DATANEXT bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. DATANEXT is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die de Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3.        Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor DATANEXT op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door DATANEXT, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4.        Schade waarvoor DATANEXT op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk melding heeft gemaakt bij DATANEXT, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

 1. Overmacht

17.1.        DATANEXT is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DATANEXT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DATANEXT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door DATANEXT ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Opdrachtgever.

17.2.        In geval van overmacht is DATANEXT gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is DATANEXT gehouden terstond aan de Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3.        Indien DATANEXT bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Privacy en (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Algemeen

18.1.        De diensten welke DATANEXT levert, kunnen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief bijzondere) omvatten.

18.2.        Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens van de Opdrachtgever, dient deze verwerking in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

18.3.        DATANEXT is hierbij voor de lezing van dit artikel 18 te beschouwen als Verwerker of in voorkomende gevallen Sub-Verwerker c.q. Derde- Verwerker, daar waar Opdrachtgever is te lezen als Verwerkingsverantwoordelijke. In de gevallen dat Opdrachtgever zelf Verwerker is in de zin van de AVG, is DATANEXT te lezen als Sub-Verwerker of Derde Verwerker.

18.4.        Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden omvat de bepalingen welke van toepassing zijn op de relatie tussen Verantwoordelijke en Bewerker in de zin van artikel 28 AVG.

18.5.        Een Persoonsgegeven in de zin van dit artikel is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) AVG.

18.6.        Verwerkingsverantwoordelijke is de Opdrachtgever die zelfstandig het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.

18.7.        Verwerker is DATANEXT: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 4 onder 8 AVG.

18.8.        De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 onder 2 AVG.

18.9.        De Betrokkene is degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 onder 1 AVG.

18.10.     Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 4 onder 10AVG.

18.11.     DATANEXT stelt de Opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens. ‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die DATANEXT hierbij maakt, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Be(Ver)werking persoonsgegevens

18.12.     DATANEXT verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Opdrachtgever voldoet aan de relevante bepalingen van de AVG en vrijwaart DATANEXT voor de zelfstandige verplichtingen welke Opdrachtgever op grond van de AVG heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 33 en 34 AVG.

18.13.     DATANEXT verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Opdrachtgever aangegeven doel. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.

18.14.     De personen die werkzaam zijn bij DATANEXT of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

18.15.     DATANEXT treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. DATANEXT legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG. De door DATANEXT gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens worden opgenomen in de overeenkomst van dienstverlening die DATANEXT sluit met Opdrachtgever. De redelijke kosten die DATANEXT maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen DATANEXT en Opdrachtgever overeengekomen maatregelen, kunnen door DATANEXT aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Informatieverstrekking aan Opdrachtgever

18.16.     DATANEXT zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. DATANEXT verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

18.17.     DATANEXT instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever over de bepalingen van dit artikel. Indien DATANEXT een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit DATANEXT niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. DATANEXT zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

 

Datalekken

18.19.     Indien DATANEXT enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking te voorkomen of te beperken.

18.20.     Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt DATANEXT dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Opdrachtgever, waarbij alleen de Opdrachtgever of diens opdrachtgever eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform artikel 33 en 34 AVG, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. DATANEXT houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatieverstrekking derden

18.21.     Indien DATANEXT een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal DATANEXT uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal DATANEXT dan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen. Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal de Opdrachtgever deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Opdrachtgever.

18.22.     Indien DATANEXT op basis van het aan hem gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Opdrachtgever, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt DATANEXT uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit DATANEXT is toegestaan, zal zij de Opdrachtgever inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van artikel 18.21 of 18.22.

 

Opslag Europa en uitbesteding

18.23.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die DATANEXT verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien DATANEXT gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal DATANEXT hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Opdrachtgever, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal DATANEXT opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever plaats zal vinden.

18.24.     Opdrachtgever geeft DATANEXT algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat DATANEXT met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat DATANEXT in staat wordt gesteld om de bepalingen in artikel 18 van deze voorwaarden na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door DATANEXT.

 

Beëindiging overeenkomst

18.25.     Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en DATANEXT om welke reden ook, zal DATANEXT – tegen reële kosten – ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Opdrachtgever op werkbare wijze:

18.25.1. alle of een door Opdrachtgever bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever, maakt de DATANEXT back ups van de informatie die de Opdrachtgever in het systeem heeft geregistreerd.

18.25.2. alle of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,

18.25.3. Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.

18.26.     Opdrachtgever kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die DATANEXT maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

18.27.     DATANEXT zal op eerste aangeven van de Opdrachtgever of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die DATANEXT maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Audit

18.28.     Opdrachtgever heeft het recht om de verwerking door DATANEXT te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Opdrachtgever sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat DATANEXT heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

18.29.     DATANEXT is verplicht de Opdrachtgever of controlerende instantie in opdracht van Opdrachtgever toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van DATANEXT, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van DATANEXT, anders dan jegens Opdrachtgever, vallen. DATANEXT verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Opdrachtgever deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

18.30.     De Opdrachtgever zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan DATANEXT en in overleg met DATANEXT te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

18.31.     DATANEXT staat er voor in de door de Opdrachtgever ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

 

 1. Algemeen

19.1.        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen.

19.2.        Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de Rechtbank Noord – Nederland.